• Brink 9 A 6852 EE Huissen
  • 085-070 58 45
  • info@slagerijpetershuissen.nl
  • ma - vrij: 08:30 - 18:00 uur
  • za: 08:00 - 17:00 uur

Algemene Voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt je onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als je een bestelling plaatst via onze website of gebruik maakt van onze diensten en bevatten belangrijke informatie voor jouw als consument/koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ambachtelijke Slagerij Peters gevestigd te Huissen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 56037570 handelend onder de naam Ambachtelijke Slagerij Peters.

Adres: Brink 9 A  6852 EE Huissen

Telefoonnummer: 085 -070 58 45 (Bereikbaar maandag - vrijdag van 08:30 - 18:00 uur, zaterdag 08:00 - 17:00 uur, zondag gesloten

E-mailadres: info@slagerijpetershuissen.nl

BTW identificatienr. NL851951995B01

IBAN nr. NL60 RABO 0174 1979 77 

Artikel 2: Definities

1.1 Naam ondernemer: Ambachtelijke Slagerij Peters, hierna verder te noemen Slagerij Peters,

1.2 Website: de website van slagerij, te raadplegen via https://www.slagerijpetershuissen.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Consument: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat  met Slagerij Peters en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Dag: kalenderdag

1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Slagerij Peters en Consument, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Slagerij Peters. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Slagerij Peters slechts bindend, indien en voor zover deze door Slagerij Peters uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3: Prijzen, kosten en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van Slagerij Peters afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief 9% BTW of 21% BTWen en tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2 De prijzen van de bestelling kunnen iets afwijken in verband met weeg producten. (Vleesproducten).

3.3 De prijzen die op de website/webshop worden genoemd zijn exclusief bezorgkosten indien de bestelling wordt opgehaald. Als Slagerij Peters de bestelling komt  bezorgen dan staan deze bezorgkosten duidelijk in het bestelproces  vermeld aan de hand van de postcodegebieden waar wij bezorgen. Bezorgkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden in het bestelproces apart weergegeven.

3.5 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Slagerij Peters kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Slagerij Peters afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van eventuele programmeer- en typefouten. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

3.6 Slagerij Peters kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van Slagerij Peters en het voldoen aan de daarbij door Slagerij Peters gestelde voorwaarden. Slagerij Peters is gerechtigd gemotiveerd om een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.2 Indien Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Slagerij Peters onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Slagerij Peters het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 Slagerij Peters kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Slagerij Peters op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5: Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Slagerij Peters Consument aanbieden om zich te registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Consument dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden.  Slagerij Peters is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Consument die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die Consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van Consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Consument.

5.4 Indien Consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Slagerij Peters daarvan in kennis te stellen, zodat Slagerij Peters gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6: Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door  Slagerij Peters is ontvangen, stuurt Slagerij Peters, indien de mogelijkheid tot bezorging door Slagerij Peters wordt geboden, de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

6.2 Slagerij Peters is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen welke termijn de producten kunnen worden afgehaald.

6.4 Indien Slagerij Peters de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 Indien Consument de producten dient af te halen, dient Consument dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien Consument de producten niet afhaalt, zullen de producten vernietigd worden. De betaalverplichting van Consument komt daarmee niet te vervallen.

6.6 Slagerij Peters raadt Consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor Consumenten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 24 uur na ontvangst moeten melden aan Slagerij Peters, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding etc.

6.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Consument. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Consument. Als Consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

Artikel 7: Herroepingsrecht/retour

7.1 Voor de producten die Slagerij Peters levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan Consument zich uiteraard wenden tot Slagerij Peters conform het in Artikel 9 en 10 gestelde.

Artikel 8: Betaling

8.1 Consument dient betalingen aan Slagerij Peters volgens de in de bestelprocedure en op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Slagerij Peters is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 Indien Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Slagerij Peters is gewezen op de te late betaling en Slagerij Peters Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is  Slagerij Peters gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Slagerij Peters kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9: Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Consument die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

9.2  Slagerij Peters staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst.

9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument bij voorkeur binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt  Slagerij Peters daarvan in kennis te stellen.

9.4 Indien Slagerij Peters de klacht gegrond acht, worden na overleg met Consument de relevante producten vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Consument betaalde prijs over het product.

Artikel 10: Klachtenprocedure

10.1 Indien Consument een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Slagerij Peters, dan kan hij bij Slagerij Peters telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2 Slagerij Peters geeft Consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Slagerij Peters binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Consument.

10.3 Indien  Slagerij Peters. is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de Website vermeld inclusief verwijzing naar de instantie. Consument die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Consument een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van Slagerij Peters jegens Consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3 Aansprakelijkheid van Slagerij jegens Consument voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Slagerij Peters jegens Consument geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Slagerij Peters

11.5 De aansprakelijkheid van Slagerij Peters jegens Consument wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Consument Slagerij Peters onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Slagerij Peters ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Slagerij Peters in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Slagerij Peters meldt.

11.7 In geval van overmacht is Slagerij Peters niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Consument ontstane schade.

Artikel 12: Persoonsgegevens

12.1 Slagerij Peters verwerkt de persoonsgegevens van Consument conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13: Slotbepalingen

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Slagerij Peters gevestigd is.

13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

13.4 Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.